POLÍTICA DE PRIVACITAT

El responsable del tractament de les dades és l’entitat Observatori Contra l’LGTBI-fòbia, amb NIF G66584376. Les dades subministrades en el moment d’omplir aquest formulari són tractades exclusivament per a registrar-les en un fitxer intern i confidencial de l’Observatori Contra l’LGTBI-fòbia i per al contacte directe de l’entitat amb la persona afectada, així com per a l’elaboració de l’informe anual de l’Estat de la LGTBI-fòbia a Catalunya. Les dades proporcionades seran tractades únicament amb la finalitat per a la qual s’entreguen voluntàriament, i es conservaran per part de l’entitat durant un període màxim de dos anys, temps necessari per a assegurar que es puguin tractar les dades per elaborar l’informe anual. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació , oposició, supressió i oblit de dades enviant un mail a coordinacio@observatori.cat

L’Observatori contra l’LGTBI-fòbia, en consonància amb la política de protecció de dades que tot seguit definim, es compromet a respectar la privacitat i confidencialitat de les vostres dades.

Tota la informació que es recull a lobservatori.cat es tractada amb una absoluta i estricta confidencialitat.


Tractament de les dades

Només es recullen o capturen els noms, adreces personals (electròniques), números de telèfon o qualsevol altre dada de caràcter personal que voluntàriament faci arribar l’usuari i, únicament, pels tràmits específics que així ho requereixin.

Es garanteix la confidencialitat en el tractament de totes les dades de caràcter personal a les que es tingui accés com a conseqüència del registre a lobservatori.cat.

Només es demanarà el registre de dades de caràcter personal quan aquestes siguin necessàries per la sol·licitud d’algun servei facilitat a través de lobservatori.cat. Les dades obtingudes i les que es puguin originar com a conseqüència de l’execució del servei resulten necessàries pel desenvolupament, control, gestió i execució dels tràmits sol·licitats i seran incorporades als fitxers adients creats.

Tant els responsables dels fitxers com qui intervingui en qualsevol fase del tractament, estan sotmesos al més estricte secret professional, amb un especial compromís d’adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat.

Finalment, l’Observatori contra l’LGTBI-fòbia garanteix que tant els fitxers i programes, com els equips i locals que intervenen en el procés de tractament de les dades registrades, compleixen els requisits d’integritat i seguretat establerts a la normativa vigent en cada moment.


Deures i obligacions

L’usuari podrà exercitar tots els drets reconeguts per la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal vigent en cada moment i, en especial, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.


Cessions

Les dades de caràcter personal recollides com a conseqüència del registre a lobservatori.cat no seran facilitades o comunicades a tercers aliens a aquest Ajuntament, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.


Consentiment

La introducció i registre de les dades de caràcter personal per part de l’usuari comportarà l’acceptació i autorització expressa a l’Observatori per a la seva recollida, per a la incorporació als fitxers adients i el tractament necessari de les dades personal, l’acceptació voluntària de la cessió de les dades registrades únicament quant aquesta sigui necessària per a la prestació del servei sol·licitat i, finalment, l’autorització per a la seva conservació durant els terminis previstos a les disposicions legals aplicables.

Atès que l’autorització de l’usuari al tractament i cessions indicats té caràcter voluntari, l’usuari podrà revocar l’autorització aquí concedida, tant pel tractament com per a la cessió de les dades, segons els termes establerts a la normativa sobre protecció de dades vigent en cada moment.